ОДДЕЛОТ ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И БРАХИТЕРАПИЈА има простор, опрема и медицински кадар за извршување на високо специјализирана здравствена заштита (специјалистичко-супспецијалистичка, консултативна, болничка и наставно–научна дејност).

 Брахитеапијата претствува внатрешно т.е интерактивно или суперфецијално зрачење на , генерирано од природен  или вештачки радиоактивен изотоп. 

Дијагностичката и терапевтска дејност на одделот се спроведува преку следните стандардни оперативни постапки/процедури, поврзани со спроведување на протоколи од терциерно ниво на здравствена заштита и тоа:

- упатување на пациенти или биолошки примероци за изведување на потребни дијагностички постапки во склоп на останатите оддели на клиниката (цитологија, патохистологија, лабораторија);

- упатување на пациенти за изведување на потребни дијагностички постапки кон соодветни медицински профили и институции надвор од клиниката, за дијагностички опции кои не се изведуваат на клиниката;

- припрема на пациентите за брахитераписки третман: реализација на интракавитарна брахитерапија (интравагинална апликација, утеро-вагинална апликација), интерстицијална, интралуминална и контактна брахитерапија;

- 2Д и/или 3Д – КТ симулација за планирање на брахитерапискиот третман;

- реализација на брахитерапискиот третман (2Д, 3Д);

- припрема на пациентите за имобилизација и позиционирање за EBRT;

- 2Д и/или 3Д - КТ симулација за планирање на радиотераписки третман;

- реализација на радиотерапискиот третман (2Д, 3Д,ИМРТ);

- спроведување на палијативна брахитерапија и перкутана радиотерапија;

- администрирање на системска терапија со апликација на хемотерапија, имунотерапија, целна терапија, хормонска терапија, бисфосфонатна терапија; 

- следење и менаџирање на одговорот од спроведениот онколошки и/или радиотераписки и/или брахитераписки третман; 

- администрирање на трансфузија на крв и/или крвни деривати со мониторирање на рани и доцни посттрансфузиски реакции;

- администрирање на симптоматска терапија или заместителна терапија по апликација на системска терапија;

- превенција, препознавање, проценка, купирање и следење на несакани ефекти од аплицираните лекови, како и други проблеми поврзани со нивната примена, со уредно и навремено пријавување на истите;

- амбулантско следење и/или хоспитализација;

- учество во туморски бордови со мултидисциплинарен пристап, конзилиумско разгледување на сите диференцијално дијагностички опции и третман, со цел пружање соодветна здравствена заштита на пациентот;

- второ мислење за здравствена постапка или услуга;

- воведување на нови тераписки процедури и нови протоколи на лекување согласно медицина базирана на докази;  

- едукација и обука на лекари на специјализација и во научно истражувачка дејност на клиниката.

     Се користат современи тераписки протоколи и методи според препораките од Законот за здравствена заштита, во склад со протоколите од Медицина базирана на докази објавени во Службен весник 2014 година и надополнети во 2015година.


image
image