Одделение за малигни тумори на бели дробови, медијастинум и плевра

НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА МАЛИГНИ ТУМОРИ НА БЕЛИ ДРОБОВИ, МЕДИЈАСТИНУН И ПЛЕРА има простор, опрема и медицински кадар за извршување на високо специјализирана здравствена заштита (специјалистичко-супспецијалистичка, консултативна, болничка и наставно–научна дејност).

На Одделот се лекуваат пациенти со дијагностицирани малигни тумори на бели дробови, медијастинум и плевра. 

Дијагностичката и терапевтска дејност на Одделот се спроведува преку следните стандардни оперативни постапки/процедури, поврзани со спроведување на протоколи од терциерно ниво на здравствена заштита: 

- Модулирање на интензитетот на  зрачна терапија,

- 3Д конфорална терапија,

- Радиотерапија со електрони

Се користат современи тераписки протоколи и методи според препораките од Законот заздравствена заштита, во склад со протоколите од Медицина базирана на докази објавени воСлужбен весник 2014 година и надополнети во 2015 година.


image