ОДДЕЛОТ ЗА  ХИСТОПАТАЛОГИЈА  И КЛИНИЧКА ЦИТОЛОГИЈА има простор, опрема и медицински кадар за извршување на високо специјализирана здравствена заштита (специјалистичко-супспецијалистичка, консултативна, болничка и наставно–научна дејност).

Во хистопатологија:

- Мала биопсија - 1 калап

- Повеќе биопсии - до 3 калапи.

- Дополнително хистохемиско испитување на мала биопсија (гастробиопсија, ректобиопсија, бронхобиопсија)

- Дополнително хистохемиско испитување на повеќе биопсии (мултитипни биопсии од повеќе одделни локации),

- Оперативен материјал со повеќе пресеци (кожа, желудник, црево, матка, жолчно ќесе и др.)

- Дополнително хистохемиско испитување на оперативен материјал со повеќе пресеци (кожа, желудник, црева)

- Дополнитено хистохемиско испитување на оперативен материјал со повеќе полусериски пресеци и мапирање

- Дополнително хистохемиско испитување на оперативен материјал со pTNM

- Дополнително имунохистохемиско испитување на хистолошки материјал со најмногу 5 антитела.

- Дополнително имунохистохемиско испитување на хистолошки материјал со 6-10 антитела.

- Дополнително имунохистохемиско испитување на хистолошки материјал со повеќе од 10 антитела.

- Автоматизирана имунохистохемија со UltraViewDAB/UNKA8  пакет до 5 антитела.

- Aвтоматизирана  двојна сребрена ин ситу хибридизација (SISH),

- Хромогена ин ситу хибридизација


Во цитологија:

- Аспирациона биопсија на површен орган

- Аспирациона биопсија на површен орган со дополнителна цитоспин техника

- Дополнително имуноцитохемиско испитување на цитолошки материјал

- Амбулантска анестезија

- Цитодијагностика на телесни течност

- Цитодијагностика на размаски.

- Цервикална цитологија на цитоскрин

- Интервентна сонографска пункција /пункциона, аспирациона биопсија на дојка и меки ткива водена под ЕХО.


Се користат современи тераписки протоколи и методи според препораките од Законот за здравствена заштита, во склад со протоколите од Медицина базирана на докази објавени во Службен весник 2014 година и надополнети во 2015година.


image