в.д Медицински директор:

image

Вонр.проф. д-р Игор Стојковски

..

Организациски директор

image

Дипл. правник Халид Матоши

Главна сестра
Раководител на одделение:

Даниела Ѓорѓиоска


Одделение за административно - технички работи
Раководител на одделение:

Хаким Сума


Одделение за клиничка биохемија (со тумор маркери)

Раководител на одделение:

Нина Ефтимова


Одделение за малигни тумори на глава и врат

Раководител на одделение:
Док.на медицински науки,
Доц.Др. Ленче Костадинова

Специјалисти на одделение:
Спец. д-р Игор Димовски
Одделение за малигни тумори на уринарен и генитален тракт кај мажи

Раководител на одделение:
Спец.д-р Вита Стојменовска 

Специјалисти на одделение:

спец.д-р Лидија Милановска 
спец.д-р Душанка Николова 
Одделение за малигни тумори на РЕС системот, тироидеа и мекоткивни

Специалист на одделение:
Спец. др. Владимир Ристовски
Одделение за малигни тумори на дојка

Раководител на одделение:
Спец.д-р Никола Васев 

Специјалисти на одделение:
спец.д-р Мери Пешевска 
спец.д-р Илир Исмаили 
спец.д-р Даниела Попоска 
Одделение за финансии, сметководство и шалтерско работење
Раководител на одделение:

Снежана Цветковска


Одделение за јавни набавки

Одделение за радијациона физика и заштита од јонизирачко зрачење

Раководител на одделение:

м-р Душко Лукарски


Одделение за малигни тумори на гастроинтестинален тракт

Раководител на одделение:
спец.д-р Биљана Гроздановска 

Специјалисти на одделение:
спец.д-р Ненад Митрески 
спец.д-р Фаик Мисими 
спец.д-р Бојана Петреска 
Одделение за малигни тумори на ЦНС, коскени тумори и карцином на кожа

Раководител на одделение:
Спец.д-р Игор Стојковски 

Специалист на одделение:
Спец. д-р Маја Иванова 
Спец.д-р Валентина Бојовска

Одделение за малигни тумори на бели дробови, медијастинум и плевра

Раководител на одделение:
Проф.д-р Симонида Црвенкова 

Специјалисти на одделение:
Спец.д-р Драган Јакимовски 
Одделение за малигни генитални тумори кај жена

Раководител на одделение:

Специјалисти на одделение:
Спец. др. Јасмина Џундева 
Спец. д-р Оливер Арсовски
Одделение за брахитерапија

Раководител на одделение:
Спец.д-р Виолета Клисарова 

Специјалисти на одделение:
спец.д-р Петар Чакалароски 
Одделение за информатичка технологија
Раководител на одделение:

м-р Тренчо Миленкоски


Клиничка аптека
Раководител на одделение:

Билјана Настова


Одделение за спроведување на радиотерапија - радиолошки технолог

Раководител на одделение:

Ведрид Ибушовски

Одделение за малигни тумори на граден кош кај жена

Раководител на одделение:

Специјалисти на одделение:
спец.д-р Емилија Лазарева 
спец.д-р Марина Иљоска 
Спец. д-р Гордана Петковска 
Одделение за малигни тумори на бели дробови

Раководител на одделение:
Спец.д-р Зоран Атанасов 

Специјалисти на одделение:
спец.д-р Марија Симоновска 
Одделение за епидемиологија и статистика

Раководител на одделение:
Спец.д-р Лидија Милановска 
Одделение за хистопатологија и клиничка цитологија

Раководител на одделение:
 

Специјалисти на одделение:
спец.д-р Билјана Јанковска